Algemene Voorwaarden                                               

 

 

 

  

 

    

 Artikel 1.1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
- Shiatsu- en massagepraktijk AARoos: Shiatsu- en massagepraktijk AARoos, gevestigd te 8748 CH Witmarsum, Van Aylvaweg 62, hierna genoemd Shiatsu- en massagepraktijk AARoos. Kamer van koophandelnummer:        54781248. AGB-code 90-048236. AGB-code praktijk: 90-56798.
-- Aangeboden dienstverlening: het verzorgen van diverse massages (alternatieve geneeskunde, niet erotisch) in de praktijk en op locatie.
- De cliŽnt: de persoon welke een behandeling ondergaat bij Shiatsu- en massagepraktijk AARoos.
- Een behandeling: een overeenkomst tussen Shiatsu- en massagepraktijk AARoos enerzijds en de cliŽnt anderzijds waarbij tegen betaling door de cliŽnt, een behandeling wordt gegeven door Shiatsu- en massagepraktijk AARoos.
- Huisregels: het reglement waar de cliŽnt zich aan dient te houden in de aanloop naar en/of tijdens de behandeling. Huisregels zijn van kracht op de vestiging.
- Een opdracht: een overeenkomst tussen Shiatsu- en massagepraktijk AARoos enerzijds en de opdrachtgever anderzijds waarbij tegen betaling door de opdrachtgever, (een) dienst(en) wordt/worden verleend door Shiatsu- en massagepraktijk AARoos.
- Een contract: een schriftelijke overeenkomst tussen Shiatsu- en massagepraktijk AARoos enerzijds en de opdrachtgever anderzijds voor een bepaalde duur waarbij tegen betaling van een vergoeding door de opdrachtgever, (een) dienst(en) wordt/worden verleend door Shiatsu- en massagepraktijk AARoos.
- De opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Shiatsu- en massagepraktijk AARoos een overeenkomst of contract is aangegaan, dan wel een mondelinge of schriftelijke aanvraag heeft gedaan bij Shiatsu- en massagepraktijk AARoos, om tegen betaling massages te laten verrichten.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met alle ondernemingen, instellingen en particulieren.

1.3 Alle contracten en opdrachten worden uitgevoerd onder deze Algemene Voorwaarden tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en dit door of namens Shiatsu- en massagepraktijk AARoos schriftelijk is bevestigd.

1.4 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en opdrachten aan Shiatsu- en massagepraktijk AARoos.

Artikel 2. Toepasselijkheid
a. Op alle offertes, (order)bevestigingen en overeenkomsten tussen Shiatsu- en massagepraktijk AARoos enerzijds en de opdrachtgever/cliŽnt anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden uitsluitend de Algemene Voorwaarden van Shiatsu- en massagepraktijk AARoos van toepassing.
b. Acceptatie van een offerte of (order)bevestiging c.q. het anderszins tot stand komen van een overeenkomst houdt in dat opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever.
c. Alle offertes worden gedurende een maand gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt.
d. Indien in een acceptatie van een offerte voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van een offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand indien Shiatsu- en massagepraktijk AARoos aan de opdrachtgever schriftelijk bericht geeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden
a. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht indien dit schriftelijk door Shiatsu- en massagepraktijk AARoos is bevestigd.
b. Indien van ťťn of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
c. Wanneer door Shiatsu- en massagepraktijk AARoos gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van Shiatsu- en massagepraktijk AARoos op directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden voor de toekomst onverlet. Ook indien Shiatsu- en massagepraktijk AARoos ťťn of meer bepalingen uit deze voorwaarden gedurende een periode niet stipt heeft toegepast, kan de betrokken opdrachtgever hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.

Artikel 4. Wijziging van een opdracht of contract
a. Wijzigingen in een opdracht of contract zijn slechts van kracht indien deze schriftelijk door Shiatsu- en massagepraktijk AARoos zijn bevestigd.
b. Bij een contract kunnen, behoudens het bepaalde in het artikel 4d slechts tussentijdse wijzigingen plaatsvinden met wederzijds goedvinden c.q. rechterlijke tussenkomst.
c. Bij een overeenkomst met een looptijd van meer dan ťťn jaar behoudt Shiatsu- en massagepraktijk AARoos het recht om jaarlijks tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen. Shiatsu - en massagepraktijk AARoos zal de opdrachtgever tijdig voor het verstrijken van een vol contractjaar over de voorgenomen wijziging(en) schriftelijk informeren. De opdrachtgever wordt geacht met de wijziging(en) te hebben ingestemd tenzij hij Shiatsu- en massagepraktijk AARoos binnen 10 werkdagen na de kennisgeving het tegendeel bericht en het contract beŽindigt conform artikel 15.
d. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van Shiatsu- en massagepraktijk AARoos om ten gevolge van wettelijke regelingen de dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen. Shiatsu- en massagepraktijk AARoos is gerechtigd eventuele direct of indirect uit wettelijke regelingen voortvloeiende extra kosten met ingang van de eerstvolgende factuurdatum aan de opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 5. Duur van een opdracht of contract
a. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt een contract voor het geven van bedrijfsmassages aangegaan voor de duur van minimaal 20 behandelingen, ingaande de eerste dag van de maand volgend op die waarin de offerte of de overeenkomst is ondertekend.
b. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt een opdracht tot het geven van de door Shiatsu- en massagepraktijk AARoos uit te voeren dienstverlening, uitgesloten hierbij zijn bedrijfsmassages deze vallen onder artikel 5.a, aangegaan voor de duur van minimaal 1 behandeling, ingaande op de dag welke in de offerte of overeenkomst is vermeld.
c. Na ommekomst van de overeengekomen contractperiode wordt de overeenkomst telkens van rechtswege voor een zelfde periode verlengd, tenzij ťťn der partijen haar met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand bij aangetekende brief heeft opgezegd. Deze opzegging kan geschieden zonder opgaaf van reden(en).
d. Indien sprake is van wijzigingen van tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden (niet zijnde wijzigingen conform de artikelen 4d en/of 10b) zal Shiatsu- en massagepraktijk AARoos de opdrachtgever tijdig voor het verstrijken van de contractperiode een schriftelijk voorstel tot verlenging van de betreffende overeenkomst (prolongatievoorstel) doen toekomen. De opdrachtgever wordt geacht met de wijziging(en) te hebben ingestemd tenzij hij Shiatsu- en massagepraktijk AARoos binnen 10 werkdagen na de kennisgeving van het tegendeel heeft bericht.
e. Een cadeaubon/rittenkaart vertegenwoordigt een financiŽle geldigheid van een jaar/ half jaar en is niet inwisselbaar voor contant geld.

Artikel 6. Omvang van de dienstverlening
a. De dienstverlening die Shiatsu- en massagepraktijk AARoos aan de opdrachtgever zal leveren omvat de in de overeenkomst genoemde diensten. De diensten zullen, indien niet anders afgesproken, overeenkomstig het contract en/of overeenkomst gelden gedurende de gehele looptijd van het contract of opdracht. Pauzes, bepaald door Shiatsu- en massagepraktijk AARoos, zullen geheel voor kosten zijn van Shiatsu- en massagepraktijk AARoos.
b. Behandelingen worden gegeven binnen de voor de behandeling staande tijd. Deze tijd is inclusief omkleden van de cliŽnt en benodigde anamnese.

Artikel 7. Niet verschijnen
a. Indien een cliŽnt niet verschijnt voor een behandeling, is Shiatsu- en massagepraktijk AARoos gerechtigd, mits anders overeengekomen, de desbetreffende dienst(en) volgens artikel 8a in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling van de alle in deze door haar gemaakte kosten.

Artikel 8. Annulering
a. Annulering van een losse behandeling door de cliŽnt dient uiterlijk 24 uur voor de afgesproken afspraak te geschieden. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is Shiatsu- en massagepraktijk AARoos gerechtigd de desbetreffende dienst(en) in rekening te brengen.
b. Annulering van afgesloten contracten/opdrachten voor bedrijfs- en evenementenmassages en overige massages op locatie dienen door de opdrachtgever/contactpersoon uiterlijk 1 kalendermaand voor de afgesproken aanvangsdag schriftelijk per aangetekende brief te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. Daarbij wordt door Shiatsu- en massagepraktijk AARoos Ä150,- ex. btw administratiekosten bij de opdrachtgever in rekening gebracht. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is Shiatsu- en massagepraktijk AARoos gerechtigd de desbetreffende dienst(en) 100 procent in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling van de alle in deze door haar gemaakte kosten.
c. Bij annulering gedaan door Shiatsu- en massagepraktijk AARoos zal bij een losse behandeling de cliŽnt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld worden. Vergoeding van de door Shiatsu- en massagepraktijk AARoos geannuleerde afspraak is voor beide partijen niet van toepassing.
d. Bij het annuleren van massages op locatie gedaan door Shiatsu- en massagepraktijk AARoos wordt de opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. De door de deelnemer/opdrachtgever geleden schade als gevolg van derving van inkomsten of anderszins geleden schade worden niet door Shiatsu- en massagepraktijk AARoos vergoed.

Artikel 9. Verantwoordelijkheden
a. De opdrachtgever van massages op locatie dient een deugdelijke verwarmde, ethisch en hygiŽnisch verantwoorde vrije ruimte per masseur ter beschikking te stellen tijdens het uitvoeren van door Shiatsu- en massagepraktijk AARoos aangeboden diensten.
b. De opdrachtgever van massages op locatie dient er zorg voor te dragen dat Shiatsu- en massagepraktijk AARoos te allen tijde de werkzaamheden ethisch en hygiŽnisch kan uitvoeren. Indien blijkt dat de opdrachtgever hierin in gebreke is gebleken is Shiatsu- en massagepraktijk AARoos gerechtigd de desbetreffende dienst(en) niet aan te vangen/te onderbreken en de dienst 100 procent in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling van de alle in deze door haar gemaakte kosten.
c. De opdrachtgever is te allen tijde eindverantwoordelijke en verplicht zichzelf eventueel in samenwerking met een eigen contactpersoon tot de planning van het behandelschema en de organisatie van de afgesproken dag(en). Eventuele lege plaatsen als ook het niet verschijnen van deelnemers/werknemers/cliŽnten zullen voor rekening zijn van de opdrachtgever.
d. De opdrachtgever dient een contactpersoon kenbaar te maken aan Shiatsu- en massagepraktijk AARoos. Deze contactpersoon is tevens verantwoordelijk voor het melden van wijzigingen in het behandelschema.
e. De deelnemer/werknemer/cliŽnt dient recentelijk/actueel medicijngebruik, lichamelijke problemen/aandoeningen, zwangerschap, recentelijk/actueel behandeling van een arts, specialist, therapeut of andere behandelaren kenbaar te maken aan Shiatsu- en massagepraktijk AARoos voor aanvang van de behandeling.
f. Shiatsu- en massagepraktijk AARoos kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade of letsel voortvloeiende uit het verzwijgen van informatie zoals benoemd in artikel 9e. Shiatsu- en massagepraktijk AARoos behoudt zich het recht de behandeling te weigeren bij personen die onder invloed zijn van alcohol, medicijnen, geestverruimende middelen of anderszins aanleiding geven tot contra-indicatie.
g.Shiatsu- en massagepraktijk AARoos is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen in aanloop naar/tijdens/na afloop van een bandeling.
h. Shiatsu- en massagepraktijk AARoos streeft ernaar om alle afgesproken dienst(en) doorgang te laten vinden. Mocht door welke omstandigheden ook dit niet mogelijk blijken dan tracht Shiatsu- en massagepraktijk AARoos hiervoor een gelijkwaardige oplossing/vervanging te verzorgen. Indien dit niet mogelijk blijkt heeft Shiatsu- en massagepraktijk AARoos het recht de afgesproken dienst(en) te annuleren. Bij annuleringen gedaan door Shiatsu- en massagepraktijk AARoos beroept Shiatsu- en massagepraktijk AARoos zich op artikel 8c en d.

Artikel 10. Tarieven
a. De diensten zullen tegen de overeengekomen tarieven worden geleverd. Bij een contract zijn de tarieven telkens, tenzij anders is overeengekomen, ten hoogste ťťn contract geldig.
b. Shiatsu- en massagepraktijk AARoos behoudt zich het recht, zonder opgaaf van reden(en), de tarieven tussentijds aan te passen.
c. Shiatsu- en massagepraktijk AARoos is niet verplicht voorafgaande aan de tariefsverhoging van behandelingen deze kenbaar te maken aan zijn cliŽnten.
d. Op prijzen gehanteerd door Shiatsu- en massagepraktijk AARoos wordt het geldende tarief omzetbelasting doorberekend.

Artikel 11. Geheimhouding/privacy
a. Shiatsu- en massagepraktijk AARoos zal alle informatie betreffende de opdrachtgever, het bedrijf, de bedrijfsvoering de arbeidsomstandigheden, personeelsleden, deelnemers, cliŽnten, medewerkers en alle overige informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk behandelen. Verkregen informatie wordt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de betreffende persoon, nooit aan derden kenbaar gemaakt of verkocht.

Artikel 12. Dossierbeheer en inzagerecht
a. Shiatsu- en massagepraktijk AARoos kan c.q. mag van de betrokken werknemer(s)/deelnemer(s)/patiŽnten/cliŽnten als ook van de opdrachtgever zelve een dossier bijhouden.
b. Naast Shiatsu- en massagepraktijk AARoos heeft slechts de betreffende werknemer/deelnemer/cliŽnt/patiŽnt recht op inzage in dit dossier. Een opdrachtgever kan slechts inzage in het dossier krijgen, indien hij een bevoegdheid daartoe ontleent aan een schriftelijke, specifiek voor de betreffende situatie verleende machtiging van de werknemer/deelnemer, dan wel aan een wettelijke regeling. 

Artikel 13. Facturering en betaling
a. Tenzij anders overeengekomen dient bij een opdracht/contract de opdrachtgever binnen 8 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan Shiatsu- en massagepraktijk AARoos te betalen.
b. Massagebehandelingen welke zijn uitgevoerd in de massagepraktijk dienen, mits anders overeengekomen, direct na de behandeling contant te worden voldaan. Bij niet nagekomen of te laat geannuleerde afspraken verstuurd Shiatsu- en massagepraktijk AARoos naar betrokken cliŽnt een factuur van betreffende afspraak. Deze dient per omgaande te worden voldaan.
c. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever/cliŽnt in verzuim. De verplichting van Shiatsu- en massagepraktijk AARoos tot het verlenen van diensten wordt met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken opgeschort, terwijl de opdrachtgever/cliŽnt met ingang van die datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente is verschuldigd.
d. Bij in artikel 13c genoemde verzuim komen alle rechtelijke en buitenrechterlijke kosten voor rekening van de opdrachtgever/cliŽnt. Daaronder vallen onder anderen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.
e. Voor het geval naar het oordeel van Shiatsu- en massagepraktijk AARoos de financiŽle positie van de opdrachtgever risico's met zich brengt, is Shiatsu- en massagepraktijk AARoos gerechtigd om de betalingstermijn te bekorten en/of voorafgaand zekerheid te vragen voor betaling.
f. Bij overschrijding van de betalingstermijn van een aanbetaling is Shiatsu- en massagepraktijk AARoos gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
g. Cadeaubonnen en rittenkaarten zijn niet tegen geld inwisselbaar en dienen vooruit te worden.


Artikel 14. Aansprakelijkheid
a. De opdrachtgever vrijwaart Shiatsu- en massagepraktijk AARoos voor aanspraken door derden, waaronder begrepen de cliŽnt(en)/medewerkes/deelnemers van de opdrachtgever indien Shiatsu- en massagepraktijk AARoos uit naam van de opdrachtgever werkzaam is.
b. Shiatsu- en massagepraktijk AARoos is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan Shiatsu- en massagepraktijk AARoos kunnen worden toegerekend.
c. Schade welke door een opdrachtgever/werknemer/deelnemer/cliŽnt veroorzaakt is aan have en goed welke door Shiatsu- en massagepraktijk AARoos beschikbaar is gesteld of welke door Shiatsu- en massagepraktijk AARoos is gehuurd/gekocht zullen voor rekening zijn van de veroorzaker.
d. Shiatsu- en massagepraktijk AARoos is niet aansprakelijk te stellen voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen van opdrachtgever/cliŽnt/medewerker/deelnemer.
e. Shiatsu- en massagepraktijk AARoos is niet aansprakelijk te stellen voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en medicijngebruik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  f.Shiatsu- en massagepraktijk AARoos is ondanks haar zorgvuldig handelen niet verantwoordelijk/aansprakelijk te stellen voor materiŽle en/of immateriŽle schade ontstaan voor,tijdens en of na het behandelen.

n betaald.

g.Shiatsu- en massagepraktijk AARoos doet geen uitspraken over het wel/niet vergoeden van een behandeling door een zorgverzekeraar en is daar niet verantwoordelijk voor. Wenst een cliŽnt hier informatie over, dient hij/zij dit zelf van te voren uit te zoeken in overleg met de zorgverzekering.

Artikel 15. Tussentijdse ontbinding
a. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden indien:
- de wederpartij ťťn of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn;
- ter zake van de wederpartij faillissement of sursťance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beŽindiging of staking van de onderneming;
- de wederpartij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld dan wel in liquidatie mocht komen te verkeren;
b. Tenzij sprake is van wijzigingen als bepaald in de artikelen 4d en/of 10b, is ingeval van tussentijdse wijzigingen van tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden bij meerjarige overeenkomsten de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst met ingang van het volgend contractjaar tussentijds te ontbinden bij aangetekende brief. Deze aangetekende brief dient uiterlijk een maand voor aanvang van het nieuwe contractjaar door Shiatsu- en massagepraktijk AARoos te zijn ontvangen.
c. Shiatsu- en massagepraktijk AAroos is gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden indien zij dit ingevolge wettelijke regelingen redelijkerwijs noodzakelijk acht.

Artikel 16. Eigendom
Apparatuur/materieel/producten/inboedel en inventaris welke eigendom zijn van Shiatsu- en massagepraktijk AARoos worden zonder overeenkomst tussen beide partijen niet uitgeleend/verhuurd. Bij vermissing, verduistering of ontvreemding van eigendommen van Shiatsu- en massagepraktijk AARoos doet Shiatsu- en massagepraktijk AARoos direct aangifte bij de politie.

Artikel 17. Overige

De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door Shiatsu- en massagepraktijk AARoos te allen tijde worden gewijzigd. Iedereen die gebruik maakt van de diensten van Shiatsu- en massagepraktijk AARoos verklaart akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Shiatsu- en massagepraktijk AARoos. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart de opdrachtgever/cliŽnt dat opdrachtgever/cliŽnt Shiatsu- en massagepraktijk AARoos nooit aansprakelijk zal stellen voor enige gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage/behandeling door Shiatsu- en massagepraktijk AARoos.

     

Start

Deze site is voor het laatst bijgewerkt op 15 May 2020